ãçåó ìîåòãôéí

äéùøãåú 3 - äîúîåããéí


àáéèì àééñîï áú 23, îúâåøøú áçãøä, îúîçä ááéú îùôè äùìåí.
àáé øæ, áï 27 îîáùøú öéåï, îðäì áø åñèåãðè ìîùôèéí ùðä ùðééä.
àáéâéì ôøì áú 25 îúì àáéá, îðäìú éçñé öéáåø.
ðèìé ðéá îòöáú ùéòø. áú 28, îðäøéä, àîà ìñúéå áï ùðä åàøáò çåãùéí.
æéå âìáøè áï 39, âø áîåùá îâãéí åòåáã ëèëðàé áçáøú äçùîì.
àåøé ìôéã áú 32,ùéððéú, îúì àáéá.
àéúï áøðè áï 23, öìí îäøöìéä.
îéèì áï ãåã áú 31, âøä á÷øééú àåðå, ú÷öéáàéú áîùøã éçñé öéáåø åîôé÷ú àéøåòéí.
äãñ äåøðáìñ áú 27, ðöéâú ùéøåú áçáøú àùøàé, àì÷ðä.
èì áï ãåã, áï 29 îùãåú éí, îðäì àéøåòéí.
àåäã èééá áï 23 îøàùåï ìöéåï. òöîàé áòì çáøä ìùéù åìîèáçéí.
èì ëäï éìéã çéôä, áï ùìåùéí, ðùåé ìèì åàáà ìòìîä áú úùòä çåãùéí.
îéøá ôéùìæåï áú 44 îðäìú àãîéðñèøèéáéú, âøåùä åàí ìùðééí.
ðåòä åééðèøàåá áú 26 îøòððä, îðäìú îùîøú áîëåï ëåùø.
èì àðâìðãø áï 30 , òå"ã ôìéìé îúì àáéá ùåúó áîùøã òåøëé ãéï ôøèé
ìéòã ôø÷ù, îìöøéú åîãøéëú ëåùø áú 22,
îúâåøøú áøîú éùé òí àîä (ääåøéí âøåùéí) åùðé àçéä.
éò÷á ÷øéñôì áï 40 , ò. îðåôàé áðîì çéôä, ðùåé ôòí ùðéä àáà ìàøáòä éìãéí
øé÷é ùîù áú 33 îåøä âøä áâï ùåø÷. ðùåàä ìèåáé åàîà ìùìåù áðåú.
ìéøï âìòãé áï 23,
âø á÷éñøéä åòåáã àöì àáà ùìå áúåø îðäì ôøåé÷èéí.
ìéàåøä âåìãáøâ ìéàåøä, áú 50 âøåùä ôìåñ ùìåùä éìãéí , âøä áøòððä. òåáãú ëîàîðú ìúæåðä èáòåðéú , ìéàåøä îàîéðä ùäîæåï äåà çì÷ çùåá îàéúðå.
èåí àìúâø èåí áï 23 îâðé ú÷ååä , ñèåãðè ìäðãñä åðéäåì åîãøéê ÷ôåàøä. èåí ðåìã ááøæéì åòåã ëéìã ðãá÷ áå çééã÷ ä÷ôåàøä. äåà îâéò ìäéùøãåú, åáèåç ùòí äâéùä ìçééí ùéù ìå åäéëåìåú äçáøúéåú äåà éöìéç âí ôä.
éòì öå÷ø áú 23, îúâåøøøú áúì àáéá.
ø÷ãðéú áìä÷ä. òã ìôðé ùðä, îãøéëú îçåì ìâéì äøê. äéà â'éðâ'éú ùâãìä á÷éáåõ áöôåï, àáì äéà ìà ÷éáåöðé÷éú èéôåñéú. äéà îâéòä ìúåëðéú ëé äéà îøâéùä ùéù ìä îä ìúú åìäâéã ìòåìí.
ùé àøàì áï 31 î÷øéú àúà, ðùåé åàá ìùðé éìãéí.
äáòìéí ùì îñòãú "áùøì'ä". äåà îâãéø òöîå ëîàåã îùôçúé àáì äåà áà ìäéùøãåú ëé äåà îøâéù ùòã òëùéå ôòì ìèåáú äáéú åòëùéå æä äæîï ùìå.
àéðä á÷ìîï àéðä áú 19.5, îâï éáðä.
ãåâîðéú åáøîðéú. äéà îåãòú ìëåç ùìä ëáçåøä éôä åîåùëú , àê èåòðú ùéù áä äøáä éåúø îñúí áçåøä éôä. àéðä äéà äöòéøä ùáçáåøä.
çðåê áåãéï áï 46, îðäì ùéåå÷ áùå÷ ääåï.
âøåù ôìåñ ùðéí îðñ öéåðä. çðåê äåà ðëä öä"ì ùîùúúó áúåëðéú ìîøåú ùäåà ÷èåò éã.
ôåøåí äéùøãåú - úôåæ
אברהם מציע את יצחק כקורבןFri, 13 Jul 2018
להודעה זו אין תגובות

מאת: Anna Galstein
לאחר שאלוהים העניק בן לאברהם, דבריו של אלוהים לאברהם התגשמו. אין פירוש הדבר שתוכניתו של אלוהים נעצרה בשלב זה. נהפוך הוא, זו הייתה רק ההתחלה של תוכניתו הנשגבת של אלוהים לניהול האנושות וישועתה, וברכת הבן שהעניק לאברהם הייתה רק הקדמה לכלל תוכנית הניהול שלו. באותו רגע, מי ידע שמאבקו של אלוהים בשטן החל חרישית בעקידת יצחק?
לאלוהים לא אכפת אם האדם טיפש – כל מה שהוא דורש הוא שהאדם יהיה נאמן
עכשיו בואו נראה מה אלוהים עשה לאברהם. בבראשית כ"ב 2, אלוהים הורה ל אברהם כך: "ויאמר קח-נא את-בנך את-יחידך אשר-אהבת, את-יצחק, ולך-לך, אל-ארץ המֹּריה; והעלהו שם, לעֹלה, על אחד ההרים, אשר אמר אליך." פירוש דבריו של אלוהים היה ברור: הוא אמר לאברהם להעלות לעולה את בנו יחידו יצחק , שאותו הוא אוהב. מנקודת מבט עכשווית, האם ציוויו של אלוהים עדיין סותר את תפיסותיו של האדם? כן! כל הדברים שאלוהים עשה באותו זמן נוגדים למדי את תפיסותיו של האדם והם אינם מובנים לאדם. בתפיסותיהם, בני האדם מאמינים בדברים הבאים: כשאדם לא האמין, וחשב שהדבר בלתי אפשרי, אלוהים העניק לו בן, ולאחר שהאדם זכה בבן, אלוהים דרש ממנו להקריב את בנו – פשוט לא יאמן! מה התכוון אלוהים באמת לעשות? מה הייתה תכליתו האמיתית של אלוהים? הוא העניק לאברהם בן ללא תנאים, אך גם דרש מאברהם להעלות קורבן מנחה ללא תנאים. האם זהו דבר מוגזם? מנקודת מבט חיצונית, זהו דבר מוגזם ביותר וכן מקרה של "מהומה רבה על לא דבר". אולם אברהם עצמו לא סבר שאלוהים דורש דרישה מוגזמת. אף שהיו לו חששות, ואף שהוא פקפק באלוהים במידת מה, הוא עדיין היה מוכן להקריב את קורבן המנחה. בשלב זה, איזה מן הדברים שאתם רואים מוכיח, שאברהם היה מוכן להקריב את בנו? מה נאמר במשפטים האלה? הטקסט המקורי מתאר לנו את הדברים כך: "וישכם אברהם בבקר, ויחבֹש את-חמֹרו, ויקח את-שני נעריו אִתו, ואת יצחק בנו; ויבקע, עצי ×¢ֹלה, ויקם וילך, אל-המקום אשר-אמר-לו האלֹהים." (בראשית כ"ב 3) "ויבֹאו, אל-המקום אשר אמר-לו האלֹהים, ויבן שם אברהם את-המזבח, ויערך את-העצים; ויעקֹד, את-יצחק בנו, וישם אתו על-המזבח, ממעל לעצים. וישלח אברהם את-ידו, ויקח את-המאכלת, לשחֹט, את-בנו" (בראשית כ"ב 9-10).כשאברהם שלח אברהם את ידו ולקח את המאכלת לשחוט את בנו, האם אלוהים ראה את מעשיו? כן. התהליך כולו – מתחילתו, כאשר אלוהים דרש מאברהם להקריב את יצחק, ועד שאברהם באמת הרים את המאכלת לשחוט את בנו – הראה לאלוהים את לבו של אברהם. בלי קשר לטיפשותו ובערותו בעבר, ובלי קשר לחוסר הבנתו את אלוהים, בעת ההיא, לבו של אברהם היה נאמן וכן לאלוהים, והוא באמת התכוון להשיב לאלוהים את יצחק, הבן שאלוהים העניק לו. אלוהים ראה בו משמעת – את אותה משמעת שהוא רצה.
בעיני האדם, אלוהים עושה דברים רבים שאינם מובנים ודברים שאף לא יאמנו. כשאלוהים חפץ לתזמר מישהו, תזמור זה לרוב סותר את תפיסותיו של האדם , והוא אינו מובן לו, אך הדיסוננס הזה וחוסר ההבנה הזה הם בדיוק ניסיונו ומבחנו של האדם בידי אלוהים. מנגד, אברהם היה מסוגל לנהוג בעצמו באותה מידה של ציות לאלוהים שהייתה התנאי היסודי ביותר ליכולתו למלא אחר דרישות אלוהים. רק אז, כשאברהם היה מסוגל להישמע לדרישתו של אלוהים, כשהוא עקד את יצחק, אלוהים התרצה באמת וחש ביטחון וקבלה של האנושות – של אברהם, שבו הוא בחר. רק אז היה אלוהים בטוח שבן האנוש הזה שבו הוא בחר הוא מנהיג חיוני שיוכל לקיים את הבטחתו ולהגשים את תוכנית הניהול העתידית של אלוהים. אף שזה היה רק ניסיון ומבחן, אלוהים חש שבע רצון. הוא חש את האהבה שרחש האדם אליו, והתנחם מהאדם יותר מאי-פעם. ברגע שבו אברהם הרים את המאכלת לשחוט את יצחק, האם אלוהים עצר אותו? אלוהים לא נתן לאברהם להעלות את יצחק כקורבן מנחה, משום שמלכתחילה, לא התכוון אלוהים להרוג את יצחק. לכן, אלוהים עצר את אברהם בדיוק בזמן. עבור אלוהים, המשמעת של אברהם כבר עברה את המבחן. מעשיו הספיקו, ואלוהים כבר ראה את התוצאה של מה שהוא תכנן. האם תוצאה זו השביעה את רצונו של אלוהים? אפשר לומר שהתוצאה הזו השביעה את רצונו של אלוהים, שהיא הדבר שאלוהים רצה, ושהיא הייתה מה שאלוהים שאף לראות. האם זה נכון? אף על פי שבהקשרים שונים, אלוהים משתמש בדרכים שונות כדי לבחון כל אדם ואדם, באברהם, אלוהים ראה את מה שהוא רצה, הוא ראה שלבו של אברהם נאמן, ושמשמעתו חסרת תנאים, ו"חוסר התנאים" הזה בדיוק היה חפץ לבו של אלוהים...
מתוך 'המשך של הדבר מופיע בבשר'

מחזמר נהדרThu, 17 May 2018
להודעה זו אין תגובות

מאת: Anna Galstein
דרמה מוסיקלית 'סיפורה של סייאושן

אהבת האמת של אלוהיםTue, 15 May 2018
להודעה זו אין תגובות

מאת: wencohen

אהבת האמת של אלוהיםTue, 15 May 2018
להודעה זו אין תגובות

מאת: wencohen

?Are they good actorsMon, 07 May 2018
להודעה זו אין תגובות

מאת: alexcheung
.A short film video for you
 

LookThu, 19 Apr 2018
להודעה זו אין תגובות

מאת: אורחים בפורום
איילת ששון את מפלצת 
עצוב שיצרו בת אדם כמוך.
איילת עברה הטרדה מינית קשה.
אבא שלה עזרא מקלל אותה מרביץ לה.
איילת הייתה בטיפול אצל קוצ'רית שלא הצליח.הבינה שיש לה עסק עם בחורה חולת רוח.
איילת ששון פדופלית מורשעת ×¢"י הרשויות 
יש לה תיק על פדופליה ואיום ברצח.
איילת גרה הדרור 6 באר יעקב
אח ברק ששון
אחות קרן דיין שטן
הורים עזרא ונילי.
פייסבוקAyelet sasson
מס מקורי 089282390,0509133228

ימח שמך איילת ששון.
בקרוב יבוא יומך ותסיימי כמו הנאצים.
את היטלר בדמות אישה.
אמן ואמן מלאך המוות יקח את נשמתך כלבה.

מראה שיער קצר שחור, עניינים גדולות (כמו בכיפה אדומה),נמוכה.
הפיצו וזהרו

לשרוד את...Sat, 24 Mar 2018
להודעה זו אין תגובות

מאת: אורחים בפורום
איילת ששון פדופלית חסרת רגש 
שפוגעת בילדים קטנים נוגעת להם באיברים אינטימיים 
 ×ž×ª×¢×œ×œ×ª מרביצה הכל מתועד אצלי במצלמות בבית שלי בראשון 
איילת עברה הטרדה מינית קשה
אביה מרביץ לה ומקלל אותה 
גרה הדרור 6 באר יעקב 
 

äéùøãåú 3 - øàùé
äîúîåããéí
äîåãçéí ...

this page was hit times - There are 63 sliders now!
ñìáøéèàéí äàç äâãåì 3 áòìé àúøéí ãøåùéí ÷éùåøéí
äàç äâãåì vip äàç äâãåì 2 äàç äâãåì äéùøãåú 4 äéùøãåú 2 äéùøãåú 3
àéï ìäòúé÷ àú äàúø àå ëì çì÷ îîðå ììà àéùåø áëúá îøàù
Copyright © 2004-2018 ëì äæëåéåú ùîåøåú